top of page

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Terapian tarve on yksilöllistä ja tarjoankin puheterapiapalvelua yksittäisistä ohjauskäynneistä monivuotisiin terapioihin. Tällä sivulla kuvataan, miten puheterapian pariin voi hakeutua ja miten se toteutuu Puheterapiapalvelu Raparperissa.

PUHETERAPIAAN HAKEUTUMINEN

Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsen puheen ja kielen kehityksestä, kannattaa alkuun olla yhteydessä omaan neuvolaan ja kysyä sieltä apua. Joissakin kunnissa puheterapeutin vastaanotolle tarvitaan neuvolan terveydenhoitajan lähete, toisissa ajan saa varata ilman lähetettäkin.

 

Perusterveydenhuollon puheterapeutit auttavat lievissä kielellisissä pulmissa ja tarjoavat tarvittaessa useampiakin ohjauskäyntejä. Jos perusterveydenhuollon resurssit eivät ole lapsen pulmiin nähden riittäviä, voidaan lapsi ohjata erikoissairaanhoidon tutkimuksiin foniatrin tai lastenneurologin vastaanotolle.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  • lapsi ei puhu lainkaan tai puhuu vain hyvin vähän

  • lapsen puheesta puuttuu useita äänteitä

  • puhe on huomattavan epäselvää

  • lapsen tuottamat lauseet ovat kieliopiltaan puutteellisia

  • lapsella on vaikeuksia ymmärtää ohjeita


Erikoissairaanhoidossa lapselle tehdään tarkempi kuntoutussuunnitelma, jonka perusteella lapsi ohjataan esimerkiksi yksityiselle puheterapeutille.

P5130325.jpg

Puheterapiaa voidaan hakea toteutettavaksi esim. sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai Kelan maksamana. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löytyy Kelan sivuilta www.kela.fi sekä

Kelan terapioiden palvelukuvauksista (pdf).

Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot ja Kelan toimistojen osoitteet löytyvät Kelan sivulta Yhteystiedot.

 

Kuntoutan lapsia, joilla on oikeus edellä mainittuun Kelan maksamaan tiiviiseen puheterapiakuntoutukseen. Myös sairaanhoitopiiri HUS ja kunnat ostavat terapiaa niille asiakkaille, joille kunnan tarjoama apu ei riitä, mutta jotka eivät kuulu Kelan korvaaman terapian piiriin.

 

Vastaanotollani käy lisäksi myös lapsia, joilla on lieviä, yksittäisiä artikulaatiopulmia. Tällöin avuksi saattavat riittää harvajaksoisesti toteutuvat puheterapiakäynnit ja niillä ohjattu säännöllinen kotiharjoittelu. Vanhemmat maksavat näissä tapauksissa puheterapiakäynnit itse tai ne korvataan vakuutusyhtiön toimesta. Lapsen vakuutusturvan kattavuutta kannattaa tiedustella suoraan omasta vakuutusyhtiöstä.

PUHETERAPIAN KUSTANNUKSET

TERAPIAN TOTEUTUMINEN

Kun lapsi tulee vastaanotolleni puheterapiaan, kartoitan alkuun lapsen pulmien laadun ja laajuuden, ellei niitä ole kartoitettu jo esimerkiksi erikoissairaanhoidossa. Terapialle määritellään tavoitteet yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuoden 2019 alusta lähtien Kelan terapioissa käytetään GAS (Goal Attainment Scale) -menetelmää, jonka avulla tavoitteiden toteutumista seurataan. Kelan sivuilta voi lukea tarkemmin GAS-menetelmästä.

Puheterapia on tehokkainta silloin, kun siihen osallistuu kuntoutettava lapsi ja hänen lähipiirinsä. Puheterapia-asiakkaillani on aina käytössä puheterapiavihko tai -kansio, johon keräämme lapsen pulmien kannalta oleellista terapiamateriaalia, ohjeita ja hyödyllisiä harjoituksia. Säännöllisellä kotiharjoittelulla on myönteinen vaikutus terapian tavoitteiden saavuttamisen kannalta: esimerkiksi opitut uudet motoriset taidot vaativat runsaasti toistoja ennen kuin ne vakiintuvat lapsen spontaaniin puheeseen.

"Osaat hienosti kohdata lapsen ja etsiä syytä, joka voisi olla puheongelman takana. Vuodessa saimme monta uutta kirjainta, joita oli etsitty jo pitkään. Kiitos siitä Sinulle!"

 - asiakaspalaute

"Tuntuu, että teet työtä täydellä sydämellä ja otat huomioon lapsen lisäksi koko perheen. Iso kiitos!"

 - asiakaspalaute

Puheterapia-asiakkainani on 2-19 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Terapiakerta kestää useimmiten 45 minuuttia, joissakin tapauksissa 60 minuuttia. Kelan korvaamat käynnit toteutuvat yleensä 1-2 kertaa viikossa. Terapia toteutuu pääsääntöisesti lapsen päivähoidossa, koulussa tai kotiympäristössä. Terapiakieleni on suomi. Palavereissa ja vanhempien ohjaukseen voin tarvittaessa käyttää myös saksaa tai englantia. Käytän puheterapiassa apuna lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan myös kuvia ja tukiviittomia.

 

Toimiva vuorovaikutus lapsen kanssa on yksi puheterapeutin tärkeimmistä menetelmistä. Terapian alkaessa käytän siksi aikaa siihen, että pääsen hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja välillemme kehittyy luottamuksellinen suhde. Monia asioita voidaan puheterapiassa harjoitella epäsuorasti leikin ja pelien avulla, mutta esimerkiksi puhemotoriset harjoitukset voivat olla hyvinkin suoria. Muun muassa tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että suhde lapsen ja puheterapeutin välillä on sellainen, jossa lapsi voi olla oma itsensä, yrittää, erehtyä, tulla autetuksi ja iloita onnistumisista.

bottom of page